Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici

Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici
Agriculture Engineer / Web Developer

Curriculum Vitae (EN) Özgeçmişim CV (TR)

Anne ve babanın kabrinde Yasin Suresinin okunması hakkındaki uydurma hadis(Tüm Yazılarım)

Anne / babanın kabrinde Yasin Suresinin okunması hakkında uydurma hadis açıklaması

"Her kim baba ve annesinin kabrini her Cumua ziyaret eder, o ikisinin veya babasının yanında Yâsin (suresini) okur ise, her âyet ve harfin sayısınca günahları afv olunur. "
(İbn Adiy (1/286); Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân, C. 2, sf: 344-345; Abdulgani el Makdisi, es Sunen, C.2, sf: 91; Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1981, byy., 16/468)

BU RİVAYET UYDURMADIR

Râvilerinden olan Amr b. Ziyâd’ın hadis uydurduğunu ed-Dârakutnî ve İbn Adiy zikreder. Dolayısıyla İbn Adiy mezkûr rivâyet hakkında; « batıldır bu isnâd ile bir aslı yoktur » der.
İbnu’l-Cevzi kitabında bu rivâyeti zikreder. (el-Mevdûât (3/239) Bu rivâyet, kabirlerde Kur’ân okumanın mustahab olduğuna delil olarak getirilir. Ancak sahih sünnette bunu destekleyen hiç bir delil yoktur. Sahih sünnete göre, kâbir ziyaretlerinde meşru olan, onlara selâm vermek ve ahireti hatırlamaktır.

Muslim ve diğerlerinin rivayet ettikleri hadiste Aişe (r.anha), Allâh Rasûluna (s.a.v.) kabir ziyareti esnasında ne söyleyeceğini sorar, O da şöyle söyle der:
"Bu diyarın mûmin ve müslüman olan ehline selâm olsun, Allâh bizden öncekileri ve sonrakileri affetsin. Allâh’ın izniyle bizler de sizlere ulaşacağız."

Evet Aişe validemiz kabir ziyareti esnasında ne söyleyeceğini sorar, Allâh Rasûlu (s.a.v)’da ona duayı öğretir. Fâtiha, Yâsin sûrelerini veya üç tane İhlâs sûresi okuyacağını öğretmez(!). Bu sûrelerin okunması meşru olsaydı Allâh Rasûlu (s.a.v.) bunu gizlemezdi. Çünkü ihtiyaç anında beyanın geciktirilmesi câiz değildir. Eğer Allâh Rasûlu (s.a.v.) bunlardan bir şey öğretmiş olsaydı bu bizlere ulaşırdı. Başka bir hadiste şöyle gelir:
"Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar."
(Muslim (2/188), Tirmizi (4/42)

Diğer bir hadiste: "Evlerinizde namaz kılın, kabirlere çevirmeyin."
(Muslim (2/187)

Allah Rasûlu (s.a.v), kabirlerin Kur’ân okuma ve namaz kılma yeri olmadığını bizlere bildirmiş, onun için de evlerde Kur’ân okunmasını ve nafile namaz kılınmasını teşvik etmiştir. Evlerin, Kur’ânın okunmadığı kabirlere çevrilmesini de yasaklamıştır. Dolayısıyla kabristanda Kur’ân okunmasını Ebû Hanîfe, Mâlik ve diğer selef alimleri kerîh görmüşlerdir. Sunen’in sahibi olan Ebû Dâvud şöyle der: « Ahmed’e kabirde Kur’ân okunması hakkında soruldu, o da ‘okunmaz’ dedi »(Mesâil (s.158)

Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye şöyle der: « Şafii’den bu konu hakkında bir söz sabit değildir, bu da onun kabristanda Kur’ân okunmasını bid’at saydığı içindir » (Sıratul- Mustakim (s.182)
İmam Mâlik şöyle der; « Bunu yapan birisini bilmiyorum, dolayısıyla sahâbe ve tabii’nin bunu yapmadığı ortaya çıkar »

Diğer taraftan Hallâl’ın rivayetinde, İbn Umer’in definden sonra kabri başında Bakara suresinin başı ve sonunun okunmasını vasiyet ettiğine dair gelen eser sabit değildir. Olsa bile, ona has bir fiildir. Peygamberimizden (s.a.v.) konu hakkında böyle bir şey bize ulaşmamıştır. Bundan dolayı bu delil olamaz.

Yine İbn Ebi Şeybe’nin zikrettiği başka bir eserde, Şâbî şöyle der: « Ensar ölünün yanında Bakara suresini okurlardı ». Senedindeki Mucalid b. Saad yüzünden rivâyet zayıftır. Ayrıca İbn Ebî Şeybe rivayete şu başlığı koymuştur; «Ölüm döşeğinde iken hastanın yanında ne söyleneceği babı».

Diğer taraftan Hallâl ve Deylemî’nin rivâyet ettikleri uydurma bir rivayette;
"Her kim kabristana uğrar ve Kul Huvallâhu Ahad’ı on bir kere okur, ecrini de ölülere bağışlar ise, ölülerin sayısı kadar ona sevab verilir."
ez-Zehebî, İbn Hacer, es-Suyûtî ve İbn Arrâk rivayetin uydurma olduğunu söylemelerine rağmen, Merâki’l- Felâh’ın üzerine yazdığı haşiyede Tahtâvî, bu uydurma rivayeti kabristanda Kur’an okunacağına dair delil getirir !

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cumua günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar."
(Elmalılı, Hak Dini, Yasin Suresinin başı; Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 4/273-274; (İbn Adiy (1/286); Ebu Nuaym, Ahbâr el-Asbahân, C. 2, sf: 344-345; Abdulgani el Makdisi, es Sunen, C.2, sf: 91; Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, 1981, byy., 16/468) )
Bu rivayetin zayıf görüldüğüne de dikkat çekelim. Yasin suresi 70. ayette, Kur'an diriler için (!) geldiği bildirilmektedir.

Müslümanın üzerine düşen, sünnete yapışıp bid’attan kaçınmasıdır. Velev ki insanlar bid’atı güzel görseler de. Çünkü her bid’at dalâlettir.

2020-05-26 00:17:21 / 330